OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Ochrana a podpora zdraví I. – IV.

Rozsah studijního předmětu 120 hodin

Stručná anotace předmětu

HYGIENA a PREVENTIVNÍ LÉKAŘSTVÍ:

ČLOVĚK A PROSTŘEDÍ: fyzikální, chemické, biologické a sociální faktory v makro a mikroprostoru; jejich interakce. Způsoby adaptace a kompenzace k zachování homeostázy. "Zdraví" a "nemoc", jejich determinanty.

• PREVENCE: primární a sekundární, úkoly a cíle. Nejvýznamnější světové a české programy primární prevence.

• HLUK: zdroje, účinky na zdraví, možnosti preventivních opatření

• SVĚTLO A OSVĚTLENÍ: fyziologie vidění, optimální pracovní podmínky osvětlení. Fyziologický význam barev.

• ZÁŘENÍ: druhy, jejich zdroje, účinky na lidské zdraví. Možnosti preventivních opatření.

• KOMPLEX MIKROKLIMATICKÝCH PODMÍNEK: externí a interní faktory. Způsoby termoregulace. Pracoviště s extrémními klimatickými podmínkami, principy pitného režimu. Douhodobě a krátkodobě únosná tepelná zátěž.

• BIOLOGICKÉ RYTMY: cirkadiánní a ostatní, jejich vliv na výkonnost. Směnná práce jako rizikový faktor. Aktivní a pasivní odpočinek. Hygiena spánku.

• OVZDUŠÍ A ZDRAVÍ: nejčastější kontaminanty zevního ovzduší, jejich zdroje a expozice populace. Smog. Zdravotní následky expozice znečistěnému ovzduší.

• OBECNÁ TOXIKOLOGIE: způsoby expozice, cesty vstupu, vstřebávání; metabolismus xenobiotik; genetický polymorfismus indukce mikrosomalmích enzymů; vylučování. Poškození zdraví chemickou expozicí, karcinogeneze. Podobnosti a rozdíly dětí a dospělých v toxikologii.

• BYDLENÍ A ZDRAVÍ: nejrozšířenější rizikové faktory v uzavřených prostorách, zdravotní následky expozice (nemoci spojené s bydlením, syndrom nemocné budovy, mnohočetní chemické přecitlivělost). Větrání: typy a význam.

• VODA A ZDRAVÍ: hygienické ukazatele pro pitnou vodu, indikátory fekálního znečistění. Stopové prvky v pitné vodě. Nemoci z kontaminované vody. Zásady ochrany zdrojů pitné vody.

• VÝŽIVA A ZDRAVÍ: nemoci spojené s malnutricí a kontaminovanou potravou. Úloha výživy v podpoře zdraví. Výživová doporučení. Způsoby zjišťování výživového chování. Výživové poradenství

• ODPADY A ZDRAVÍ: druhy odpadů, jejich zdroje. Hygienické požadavky na bezpečnou likvidaci odpadů.

• PŘÍRODNÍ A UMĚLÉ CHEMICKÉ LÁTKY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ: druhy, bodové a plošné kontaminace. Životní prostředí v České republice. Principy monitorování kontaminantů životního prostředí. "Přírodní pesticidy".

• KOUŘENÍ A ZDRAVÍ: kouření jako nejvýznamnější jednotlivý preventabilní faktor předčasné nemocnosti a úmrtnosti. Závislost na kouření jako psychiatrické onemocnění. Nedobrovolná expozice tabákovému kouři, její zdravotní následky.

• PRÁCE A ZDRAVÍ: hlavní rizikové faktory v pracovním prostředí; nemoci z povolání a nemoci související s prací. Riziková pracoviště. Zásady ochrany zdraví pracovníků na rizikových pracovištích.

• STRES A ZDRAVÍ: fyziologické reakce organismu na stresové situace. Nemoci s etiologickou účasti stresu. Principy zvládání stresu.

HYGIENA DĚTÍ: kojení, růstové grafy, výživa, sociální pediatrie, školní hygiena. HYGIENA DOROSTU: speciální rizika dorostového věku, ochrana a prevence. ÚRAZY: epidemiologie a prevence. OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ V OHROŽUJÍCÍCH PODMÍNKÁCH. PORADENSTVÍ V OCHRANĚ A PODPOŘE ZDRAVÍ: životní styl, pohybová aktivita, výživa, autoagresivní návyky.

• Praktická cvičení:

• METODY SLEDOVÁNÍ VÝŽIVOVÉ SPOTŘEBY: prezentace anamnestických i laboratorních metod sledování a hodnocení výživové spotřeby. Vlastní zpracování krátkodobé i dlouhodobé analýzy výživového chování.

• PREVENCE PORUCH POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ: Ergonomické přístupy k optimalizaci pracovních podmínek. Rizika sedavé práce. Cvičení ke snížení statické zátěže, k posílení ochablých svalů, k protažení zkrácených svalů.

• PREVENCE STRESU: Testování vlastní pohotovosti ke stresogenní odpovědi na běžnou zátěž. Relaxační techniky pro snížení napětí.

• Praxe:

• EPIDEMIOLOGICKÁ STUDIE VÝŽIVY VYBRANÝCH SKUPIN POPULACE: vytvoření dotazníku, výběr populačního souboru, použití standardizovaného dotazníku, počítačové zpracování údajů, vyhodnocení výsledků na individuální a skupinové bazi. • KOMPLEXNÍ PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ: anamnestické, klinické a biochemické vyšetřování hlavních rizikových faktorů (kouření, výživa, tělesná aktivita, krevní lipidy, antropometrie, zátěžové testy); vyhodnocení výsledků, návrhy na prevenci.

• ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ: praktická aplikace programu 4P (4A) v poradnách pro odvykání kouření a na vybraných pracovištích nemocnic.

• PODPORA KOJENÍ: praktická aplikace poznatků o poporodní péči o novorozence se zvláštním zaměřením na podporu kojení.

• EPIDEMIOLOGICKÉ STUDIE S RŮZNÝM ZAMĚŘENÍM, např.: Preference různých druhů potravin u dětí. Frekvence konzumace rychlého občerstvení u dětí. Postoje různých skupin populace k aktivitám za nekouření. Frekvence konzumace ovoce a zeleniny, mléka a mléčných výrobků u dětí.

EPIDEIOLOGIE INF. NEMOCÍ: Principy a cíle epidemiologie.

• Základy epidemiologické statistiky; epidemiologická pracovní metoda (deskriptivní, analytická, experimentální epidemiologie).

• Epidemický proces; etiologie a rizikové faktory pro šíření nákazy v podmínkách jejich přirozeného výskytu.• Zdroj nákazy, infekciosita v jednotlivých stádiích nemoci. • Nosičství patogenních mikroorganizmů. • Způsoby přenosu. • Vnímavost organizmu a populace. • Aktivní a pasivní imunizace. • Přírodní faktory, sociálně ekonomické faktory. • Globální epidemiologie. Epidemiologická surveillance. • Prevence infekčních chorob. • Obecné metody. • Hlášení infekčních nemocí. • Represivní opatření v ohnisku nákazy. • Izolace, karanténa, zvýšený zdravotnický dozor. • Surveillance nemocničních infekcí (NI). Etiologie, zdroje nemocničních nákaz, rizikové faktory, přenos NI. • Charakteristika nejvýznamnějších nemocničních nákaz. • Zásady prevence nemocničních nákaz. • Dekontaminace, dezinfekce a sterilizace. • Bezpečnost práce ve zdravotnictví – stratifikace rizika infekcí ve zdravotnictví pro pacienty a zdravotníky. Hygiena ve zdravotnických zařízeních. Speciální epidemiologie: Klinická a společenská závažnost. • Epidemiologická charakteristika. • Etiologie a patogeneza z epidemiologického hlediska. • Možnosti včasné klinické a laboratorní diagnostiky. • Program surveillance, prevence, vědecká prognóza. • Alimentární nákazy. • Respirační nákazy. • Parenterálně přenosné nákazy. • Zoonózy. • Infekce kůže a měkkých tkání. • STD, edukace populace, programy. Epidemiologie virových hepatitid. Biologické zbraně. Ekologické změny a jejich vliv na výskyt infekcí. Pandemické a epidemické šíření inf. nemocí, pandemické plány. Praktická cvičení: Hodnocení provozně- epidemiologických řádů, kontrola režimu klinického pracoviště. • Mikrobiologická kontrola prostředí a kontrola dezinfekčních a sterilizačních postupů. • Interpretace výsledků.

SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ: zaměření, vývoj, obsah a metody. • Zdraví a nemoc, etiologie-základní determinanty nemocí, přirozená historie nemoci, nozologie, klasifikace nemocí. • Společenské a ekonomické determinanty a důsledky nemoci. • Demografie, populační základna a populační procesy. • Zdravotnický informační systém, soustava zdravotnické statistiky. • Cíle, metody a význam studia zdravotního stavu populace, základní epidemiologické pojmy a metody. • Systém péče o zdraví, vznik, vývoj a typy zdravotnických systémů, sociální a zdravotní politika, problémy, cíle a koncepce zdravotnických systémů. • Státní správa a samospráva ve zdravotní péči. • Modality zdravotní péče, kategorizace prevence, cílově plánované programy, Národní program zdraví. • Zdroje a východiska evropské zdravotní politiky. Světová zdravotnická organizace, program Zdraví 2020. • Ekonomické aspekty zdravotní péče, význam a formy sociální regulace v péči o zdraví. • Etické aspekty rozhodování v péči o zdraví, etické hodnoty, ekvita. • Účinnost, hospodárnost a ekvita zdravotní péče. • Metody výzkumu zdravotního systému, jejich aplikace. • Perspektivy vývoje zdravotní péče.

ETIKA V OCHRANĚ A PODPOŘE ZDRAVÍ - přednášky: Zdraví, nemoc a cíle medicíny (tradiční pojetí a současné výzvy). Osobní a sociální odpovědnost za zdraví. Ekvita a zdravotní péče. Účinnost, hospodárnost a ekvita při poskytování zdravotní péče. Riziko jako etická kategorie. Etické hodnoty v ochraně zdraví. Hodnocení zdravotnických technologií. Kvalita života ve zdravotní péči a v ochraně zdraví. Lidská důstojnost jako etická hodnota. Delší život jako etická hodnota. Etické aspekty analýz nákladů a přínosu ve zdravotní péči.

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ - přednášky: Veřejné zdravotnictví, pojem a vývoj. • Role státu ve zdravotní péči. • Zdravotní politika, regionalizace a decentralizace. • Kvalita zdravotní péče. • Metody hodnocení zdravotnických služeb. • Etické problémy ve veřejném zdravotnictví a možnosti jejich řešení. • Informační systém jako nástroj řízení zdravotnických systémů. • Příčiny nárůstu výdajů na zdravotní péči. • Ekonomické nástroje řízení zdravotnických systémů. • Management, jeho vývoj, přínosy a úskalí. • Přínosy a rizika ekonomických analýz, plýtvání v oblasti zdravotní péče. • Východiska a základní principy zdravotního pojištění. • Metody a možnosti výzkumu v oblasti veřejného zdravotnictví. • Právní odpovědnost v oblasti zdravotní péče. • Aktuální otázky vývoje zdravotnictví. Transformace zdravotnictví. • Demografický tranzit, epidemiologická transformace a zdravotní potřeby. • Informační základna pro popis a hodnocení oblasti veřejného zdravotnictví. • Zdravotnická informatika a její aplikace. • Ekonomika zdravotnictví-přehled. • Financování zdravotnictví. • Trh a zdravotní péče. • Teorie řízení a management zdravotnického zařízení. • Privatizace zdravotnických zařízení. •Typy zdravotnických soustav, mezinárodní srovnání, přednosti a nedostatky. • Základní právní normy ve zdravotní péči. • Stavovské komory. • Práva pacientů. •Práva a povinnosti občanů v péči o zdraví. • I